1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Etablissement n° 8 vzw (die uitgeverij KLEIN boeken beheert). Haar maatschappelijke zetel is gelegen in 3080 Vossem-Tervuren, Lindenberg 5. Ze heeft een vestiging in 6536 Thuillies-Thuin, Rue Saint-Hubert 8 (post- en facturatieadres). Haar ondernemingsnummer is BE 0426 396 954 – RPR: Dendermonde. De verkoper wordt hierna ‘Ets. 8 / KLEIN boeken’ genoemd..
Klanten kunnen Ets. 8 / KLEIN boeken (ook) bereiken via info@kleinboeken.com.

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van KLEIN boeken. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke kunnen klanten terecht bij Ets. 8 / KLEIN boeken via info@kleinboeken.com.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Ets. 8 / KLEIN boeken en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van KLEIN boeken (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

Ets. 8 / KLEIN boeken kan te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de gebruiker van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Het assortiment van KLEIN boeken omvat in de eerste plaats boeken.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

Ets. 8 / KLEIN boeken levert grote inspanningen opdat de via www.kleinboeken.com ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ets. 8 / KLEIN boeken kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Ets. 8 / KLEIN boeken niet als bindend worden beschouwd.

Wie onjuistheden vaststelt in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan ons contacteren via info@kleinboeken.com. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Ets. 8 / KLEIN boeken geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ets. 8 / KLEIN boeken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Ets. 8 / KLEIN boeken behoudt zich steeds het recht voor om een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Ets. 8 / KLEIN boeken pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Ets. 8 / KLEIN boeken geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Ets. 8 / KLEIN boeken de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Ets. 8 / KLEIN boeken zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Ets. 8 / KLEIN boeken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

Bij voorintekening op boeken geldt de hierboven vermelde leveringstermijn van maximaal 30 kalenderdagen uiteraard niet.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan Ets. 8 / KLEIN boeken artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. 

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan Ets. 8 / KLEIN boeken te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen. Dit kan via info@kleinboeken.com. Vanaf de dag waarop hij aan Ets. 8 / KLEIN boeken gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker betaalt de kosten voor het retourneren van de goed.
Ets. / KLEIN boeken betaalt binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van de beslissing van de gebruiker om de koop te herroepen, de ontvangen betaling inclusief verzendingskosten terug. Deze termijn kan uiteraard langer worden als de terugzending van de goederen op zich laten wachten 

De gebruiker is aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het goed die het gevolg is van beschadiging of bezoedeling. Die waardevermindering zal door Ets. 8 / KLEIN boeken worden teruggevorderd.

10. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Ets. 8 / KLEIN boeken te melden. Klachten zullen door Ets. 8 / KLEIN boeken in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Ets. 8 / KLEIN boeken steeds beperkt tot de waarde van de betreffende goederen.

11. Bewijs

De gebruiker en Ets; 8 / KLEIN boeken aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. E-mails worden aanvaard als bewijs.

12. Betaling

De gebruiker kan zijn bestelling betalen via Bancontact, Visa, Mastercard en Maestro.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ets. 8 / KLEIN boeken.  

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Leuven.

15. Klachten

Bij klachten kan de gebruiker steeds contact opnemen via info@kleinboeken.com.

Als het geschil niet opgelost raakt, kan de gebruiker klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie.